16.4 C
Dalfsen
maandag 5 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsNegatief resultaat jaarrekening 2019

Negatief resultaat jaarrekening 2019

Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2019 in mei 2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2020 wordt de jaarrekening 2019 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt. De jaarrekening 2019 lijkt te worden afgesloten met een negatief resultaat van € 49.000.

Wethouder van Leeuwen:

We zien ook in 2019 weer stijgende uitgaven in het Sociaal Domein. Dalfsen wijkt hierin niet af van de landelijke trend. Om hier grip op te krijgen is het project Grip op Sociaal Domein opgestart. Doel is de kostenontwikkeling beter in de hand te krijgen, te komen tot een betere begroting en inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen.

{loadmoduleid 137}

De oorspronkelijke begroting 2019 sloot af met een positief saldo van € 0,4 mln. Mede door extra kosten in het Sociaal Domein was er aanleiding de uitgaven voor 2019 te beperken. Door deze bezuinigingen, een aantal mee- en tegenvallers en met name een vrijval van € 1.500.000 van de algemene reserve vaste buffer, is het uiteindelijke resultaat over 2019 beperkt tot € 49.000 negatief. In het licht van de komende perspectiefnota valt het niet uit te sluiten dat ambities weer bijgesteld moeten worden.

Ondanks forse ingrepen is in 2019 80% van de voorgenomen prestaties gerealiseerd. Onder meer zijn het beleidsplan “Transitie Sociaal Domein” en het plan “Beleid en Uitvoering Participatiewet” vastgesteld, net als de Visie op Integrale Kindcentra, waarop verder gebouwd kan worden. Tevens is de Woonvisie vastgesteld en is er voortgang geboekt in het kader van de Omgevingsvisie. Ook hebben bestuurlijke vernieuwing en het proces om te komen tot een nieuwe missie en visie veel aandacht gehad.

{loadmoduleid 137}

Ontwikkelingen

Daarnaast gaat wethouder van Leeuwen nog in op de huidige ontwikkelingen:

Nederland heeft te maken met de coronacrisis. Om een inschatting te maken van de mogelijke consequenties is een impact analyse opgesteld. Deze impact analyse voor de jaarrekening is opgesteld in een periode, waarin nog veel onduidelijk en onzeker is en was. De impact analyse is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, maar blijft in deze periode toch een momentopname. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze crisis voor de Dalfser economie. Gelukkig beschikt de gemeente Dalfsen nog over een ruime buffer waarmee we eventuele incidentele tegenvallers kunnen opvangen. Echter, deze spaarpot is niet onuitputtelijk.

Overzicht inkomsten en uitgaven

Ook dit jaar heeft de gemeente Dalfsen een infographic ontwikkeld waarop te zien is wat de gemeente aan inkomsten en uitgaven heeft. De infographic en de digitale versie van de jaarrekening 2019 zijn te raadplegen op https://dalfsen.jaarverslag-2019.nl/

{loadmoduleid 137}

- Advertisment -

Meest Populair