DALFSEN – De gemeente Dalfsen legt de gemeenteraad het nieuwe groen en biodiversiteitplan voor. Speerpunt is dat de groene identiteit van het Dalfser landschap behouden blijft en op bepaalde plekken versterkt wordt. Het plan bevat veel onderwerpen denk aan het beheer van bermen, ecologische verbindingen en landschapsontwikkeling. Er is gekozen om dynamisch beleid op te stellen, waarbij er tussentijds onderwerpen toegevoegd kunnen worden. De gemeenteraad neemt in juni een besluit over het voorgestelde beleid.

(Advertentie)
College legt raad nieuw groen en biodiversiteitsbeleid voor

Wethouder Ruud van Leeuwen: “Een groene omgeving heeft een positief effect op gezondheid en welzijn van mensen. Het zorgt voor een omgeving waarin het prettig wonen, werken en leven is. Overigens is er geen sprake van in beton gegoten beleid, maar van beleid dat zich constant ontwikkelt en evolueert. Zo besteden we bijvoorbeeld voor het eerst aandacht aan invasieve exoten. Dit zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland horen en schadelijk kunnen zijn voor dieren en planten die hier wel thuishoren. Daarnaast formuleren we, na een periode van experimenteren, beleid voor ecologisch bermbeheer.”

Gezamenlijke uitvoering

De gemeente wil het beleid samen met inwoners en organisaties verder vormgeven en uitvoeren. De groene omgeving bestaat naast de openbaar groen ook uit particulier groen. Er zijn al veel groene initiatieven vanuit de samenleving waar de gemeente graag aan wil meewerken. Ook wil de gemeente een groennetwerk van groene (vrijwilligers) organisaties stimuleren en faciliteren. Daarbij zet ze in op een vijftal speerpunten.

Groenstructuren en landschap

De groene identiteit en de landschappen (groenstructuren) in de kernen en het buitengebied worden versterkt waarbij biodiversiteit behouden en/of vergroot wordt. Hiervoor brengt de gemeente de huidige staat en waarde van het landschap in kaart en zet ze in op het verbinden van groen, zogenaamde ‘eco-verbinding. De uitkomsten worden gebruikt bij de te ontwikkelen plattelandsvisie.

Ecologisch bermbeheer

De gemeente heeft ruim 227 hectare aan bermen. Dit zijn vaak langgerekte stroken waar weinig mensen komen. Dieren en planten kunnen hier dus goed leven. De gemeente Dalfsen wil de biodiversiteit in de bermen vergroten, rekening houdend met de verkeersveiligheid en waterberging. Dit heet ook wel ecologisch beheren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Honey Highway aan de Jagtlusterallee in Nieuwleusen die in 2019 is ontwikkeld.

Eikenprocessierups

De beheersing van de eikenprocessierups wordt op termijn omgevormd naar een zo natuurvriendelijk mogelijke manier. Minder maaien, gefaseerd maaien, maar ook bijvoorbeeld meer variatie in de aanplant van bomen dragen bij aan het vergroten van het leefgebied van dieren die eikenprocessierupsen eten, denk aan sluipwespen, vogels of bepaalde kever soorten.  

Invasieve exoten

De gemeente Dalfsen streeft naar een duurzame en gezonde groene (leef) omgeving zonder schade van invasieve exoten. Ze wil daarom invasieve exoten die voorkomen op gemeentelijk grondgebied bestrijden, uitroeien en/of beheersen tegen acceptabele kosten. Hiervoor zoekt de gemeente samenwerking met aangrenzende terreineigenaren.

Snippergroen

De gemeente wil een gezonde groene duurzame leefomgeving met zo min mogelijk snippergroen. Inwoners doen regelmatig een verzoek tot aankoop of huur van het gemeentelijk groen dat vaak direct grenst aan het eigen (woon)perceel, ook wel snippergroen genoemd. De gemeente wordt terughoudender met het afstoten (verkopen) van openbaar groen.

Share.