18.3 C
Dalfsen
zondag 4 juni 2023
No menu items!
HomeNieuwsSamenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK),  Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2020 vastgelegd. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problematieken en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken. De vijf partijen werken met elkaar aan het gezamenlijke doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Dalfsen.

Jaarlijks evalueren en actualiseren de partijen de gemaakte prestatieafspraken met elkaar. Het resultaat daarvan is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020-2024 die vandaag is ondertekend door alle partijen. In de overeenkomst staan woonafspraken die zijn gebaseerd op de nieuwe Woonvisie 2019-2024 van de gemeente. De nieuwe woonvisie is op 25 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en in nauwe samenwerking met beide huurdersverenigingen en woningcorporaties tot stand is gekomen. Wethouder Jan Uitslag: “De thema’s welzijn en zorg maken nu integraal onderdeel uit van de Woonvisie en zijn daardoor ook expliciet opgenomen in de prestatieafspraken. We zien een mooie ontwikkeling in de opgaves waar we gezamenlijk aan werken. Er liggen niet alleen afspraken over het bouwen en wonen, maar ook voor het samen leven en zorgen voor elkaar.”

{loadmoduleid 137}

Wonen, welzijn en zorg in Dalfsen

De inwoners van de gemeente worden gemiddeld ouder. Zo groeit het aantal 80-plussers de komende 10 jaar sterk van 1.420 met ongeveer 66 procent naar 2.365 in 2030. De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Daarvoor is meer nodig dan alleen het bieden van voldoende geschikte woningen. Denk daarbij aan ondersteuning bij het huishouden, sociale contacten, dagbesteding, zorg aan huis en andere voorzieningen. Gezien de ontwikkelingen is dit één van de belangrijkste thema’s waar de partijen afspraken over hebben gemaakt. Zo willen zij dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 per jaar toeneemt, vergroten zij de toegankelijkheid van het openbaar gebied bij zorggeschikte woningen, werken zij samen aan afspraken over verantwoordelijkheden als in een vroeg stadium problemen worden gesignaleerd en is onlangs de Steungroep wonen-welzijn-zorg opgericht waaruit organisatie-overstijgende projecten worden opgepakt. Martijn Rink, Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: “Effectief samenwerken is belangrijk. Daarom werken we samen met onze huurders en partners. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen.”

Betaalbaar wonen

Op de woningmarkt hebben we te maken met krapte. De prijzen van koopwoningen zijn hoger geworden waardoor het voor starters moeilijker wordt om een woning te kopen. De behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft toenemen. Dat heeft een aantal oorzaken: mensen worden gemiddeld ouder en blijven langer thuis wonen, cliënten stromen uit vanuit ‘begeleid wonen’ en de jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Wethouder André Schuurman: “De verwachting is dat het aantal huishoudens de komend jaren blijft toenemen. Daar willen we woonruimte voor creëren. In de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat de gemeente naar 2024 toe, waar kan, wil groeien met een totaal van 600 woningen. Op deze manier creëren we passende woonruimte voor onze inwoners” De 180 huurwoningen die daar deel van uitmaken, zal VechtHorst realiseren. Robert Waarsing vult aan: “We hebben de ambitie om in 2020 52 sociale huurwoningen te bouwen in Dalfsen en Lemelerveld. Dit zijn vooral kleine betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen. Samen met de gemeente gaan we onderzoeken, welke andere locaties binnen de gemeente geschikt zijn voor nieuwe sociale huurwoningen.”

Andere afspraken hebben onder meer betrekking op het stimuleren van doorstroming. Zo zet Vechtdal Wonen de zogenoemde seniorenkorting in om doorstroming van senioren naar een geschikte woning te stimuleren. Henk Schrijver, voorzitter Verenigd Huurbelang licht toe: ”We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen die minder te besteden hebben. De seniorenkorting is daar een mooi voorbeeld van.”Voor het thema leefbaarheid stellen de corporaties in 2020 een leefbaarheidsvisie op en starten zij samen met de gemeente met een wijkschouw over fysieke en sociale onderwerpen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor nieuwe wooninitiatieven onderzocht om daarmee de concentratie van kwetsbare groepen in wijken te verkleinen. In de prestatieafspraken is ook aandacht voor de verduurzaming van de particuliere huursector. De gemeente gaat, in samenwerking met TOEK, onderzoeken hoe particuliere verhuurders bewogen kunnen worden te investeren in de verduurzaming van hun woning. TOEK-voorzitter Pieter Brattinga: “Volgens cijfers van het CBS gaat het om ongeveer 10 procent van de totale woningvoorraad in de gemeente. We vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor betaalbaarheid en wooncomfort van deze huurders”.

Samen aan de slag

De vijf partijen zien de prestatieafspraken als een bevestiging van wederzijdse ambities, inspannings- en waar mogelijk resultaatverplichtingen. Om zo de inwoners van Dalfsen, met name diegene die aangewezen zijn op de sociale huursector, op de beste manier van dienst te zijn.

 

 

 

 

 

 

Op de foto staan van links naar rechts: Martijn Rink, Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen, Robert Waarsing, Directeur-bestuurder Vechthorst, Pieter Brattinga, voorzitter- TOEK en Wethouder André Schuurman

 

Meer informatie: Myrthe Honingh, team Communicatie, telefoon (0529) 48 83 21 / 06 40843442

- Advertisment -

Meest Populair