DALFSEN – Het college van de gemeente Dalfsen legt in juni de jaarrekening over 2021 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Waar het jaar 2021 kan worden afgesloten met een positief resultaat, zowel in cijfers, als in activiteiten, is het voor de komende jaren een opgave om een sluitende begroting te maken. In juni bespreekt de gemeenteraad ook de Perspectiefnota 2023-2026. Deze kijkt vooruit en bevat de belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende financiële effecten én stelt de kaders voor de programmabegroting 2023-2026.

(Advertentie)
Jaarrekening 2021 toont positieve veerkracht in weerbarstige tijden

Wethouder van Leeuwen: “Ook in 2021 had de corona pandemie veel invloed. Ondanks de pittige tijden zagen we een veerkrachtige samenleving, die met elkaar werkt aan het leefbaar houden van onze gemeenschappen. Als gemeente voerden we in 2021 het overgrote deel uit van wat we hadden voorgenomen. Tegelijkertijd lukte het ons om in te spelen op de steeds veranderende omstandigheden. Wanneer we vooruitkijken is het wel een uitdaging om de financiën positief te houden. De inkomsten voor de gemeente zijn de afgelopen jaren moeilijk voorspelbaar gebleken. De nieuwe gemeenteraad moet op basis van die onzekerheden keuzes maken. Bij het bespreken van de Perspectiefnota 2023-2026 worden deze keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Jaarrekening 2021

Het was een moeilijk begrotingsjaar. De schommelingen in inkomsten en uitgaven waren zo groot, dat begroten en bijstellen een onmogelijke weg leek. De coronamaatregelen hadden effect in de samenleving en daarmee ook op inkomsten en uitgaven van de gemeente Dalfsen. Daarnaast speelden landelijk diverse onzekere financiële vraagstukken. Veel voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd, maar niet alle of in aangepaste vorm. Zo komt het dat er uiteindelijk kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 3.929.000 door hogere inkomsten algemene uitkering, doorlopende activiteiten naar 2022 en lagere uitgaven binnen het sociaal domein. Het geld dat over is gaat naar de reserve om de onzekere financiële ontwikkelingen die we op ons af zien komen op te kunnen vangen. 

Onzekere ontwikkelingen voor een sluitende begroting

Wethouder van Leeuwen:” We zien onze kosten groeien door onder andere oplopende inflatie, arbeidskosten en gewenste investeringen op kwaliteit van dienstverlening, ondersteuning en digitale veiligheid. De gemeente Dalfsen is jaren een financieel gezonde gemeente. Echter ook daar kan een einde aan komen. Het is nu nog onduidelijk hoe het regeerakkoord, herverdeling van het gemeentefonds en afspraken over jeugdzorg middelen op de langere termijn uitwerken.”

De huidige tijd kenmerkt zich dus door onzekere ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft de afgelopen periode ons bewust gemaakt van de grote opgaven waar we voor staan. Opgaven die raken aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners, ondernemers en leefomgeving, zoals het klimaat, het belang van sociale verbondenheid en gezondheidspreventie in de breedste zin van het woord. In de Perspectiefnota 2023- 2026 is gezocht naar een goede balans waarbij we vasthouden aan de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’, anticiperen op steeds veranderende ontwikkelingen. We zetten ons in voor onze inwoners en ondernemers, zodat zij leven en werken in een gezonde leefomgeving, vanuit de eigen verantwoordelijkheid en deel uitmakend van een vitale gemeenschap, zodat iedereen zelfstandig naar eigen vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Jaarrekening en Perspectiefnota inzien

In juni bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening over 2021 en de Perspectiefnota 2023-2026. Ook voor 2021 heeft de gemeente Dalfsen een infographic ontwikkeld waarop te zien is wat de gemeente aan inkomsten en uitgaven heeft. Deze infographic en de jaarrekening 2021 zijn te raadplegen via https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/13-juni/19:30/Jaarrekening-2021. De digitale versie van de Perspectiefnota is te raadplegen via https://dalfsen2023.perspectiefnota.nl/.

Share.